Navigácia

 • Letný denný mestský tábor

  V dňoch 9. – 13.7.2018 sa na ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce uskutočnil „Letný denný mestský tábor“. Zúčastnilo sa ho 49 detí zo ZŠ v meste Michalovce . Tábor bol zameraný na športové aktivity – loptové hry, futbal, florbal, vybíjaná. V stredu detí mali olympiádu v netradičných športoch a v popoludňajších hodinách si vyskúšali streľbu zo vzduchovky. Všetkým sa to veľmi páčilo. Za svoje výkony boli odmenení sladkosťou. Počasie nám celý týždeň prialo, čo sme využili na návštevu knižnice, hasičskej stanice, múzea VVS závod Michalovce, ako aj vychádzku do centra Michaloviec spojenú s ochutnávkou zmrzliny. Všetkým sa v tábore páčilo, odnášajú si pekné spomienky z krásne prežitého týždňa. Dúfam, že s mnohými sa stretneme aj o rok.

 • Oznam

  Riaditeľstvo školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že komisionálne skúšky  sa uskutočnia v dňoch :

  28. a 30. augusta 2018

   

  so začiatkom o 830 hodine.

   

                                                                                                Mgr. Yvonne Kobilicová

                                                                                                                                               riaditeľka školy

 • Záver školského roka

  Dňa 29.6.2018 aj na našej škole zazvonil zvonček poslednýkrát. Školské dni si vymenili žezlo s letnými prázdninami. Spoločne sme sa stretli na školskom dvore, kde sme ocenili najlepších žiakov, rozlúčili sa s deviatakmi a rozišli sa do tried. Tam si žiaci prevzali vysvedčenia. Záver šk. roka prebehol pokojne a s radostným očakávaním leta. Všetkým žiakom prajeme príjemné prežitie letných prázdnin, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom krásnu dovolenku a tešíme sa na nový šk. rok 2018/2019.

 • Nový školský rok s novinkou

  Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach malo vo svojom júnovom rokovacom programe bod, ktorý bol pre budúcnosť našej školy veľmi dôležitý. Konkrétne išlo o schválenie úpravy Školského vzdelávacieho programu ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce, a to zvýšením 1 vyučovacej hodiny telesnej výchovy v jednej triede 2. ročníka. Kladným rozhodnutím zastupiteľstva sa definitívne ukončil dlhodobý a náročný proces  rozšírenia portfólia možností pre žiakov školy. V nasledujúcom školskom roku 2018/2019 otvorí ZŠ, J. Švermu 6, MI v 2. ročníku triedu s posilneným vyučovaním telesnej výchovy so zameraním na basketbal chlapci a plávanie chlapci i dievčatá.

  Uvedomujeme, že ide o dlhodobú a náročnú  prácu, kým sa objavia prvé plody tejto inovácie. Nemalou zárukou je 1. Basketbalový klub chlapcov Michalovce a ORCA plavecký klub, ktoré zabezpečia vzdelávanie kvalifikovanými trénermi  so špecializáciou na daný šport. Postupne škola plánuje v tejto triede zvýšiť hodinovú dotáciu v 3. a 4. ročníku na 2 vyučovacie hodiny tak, aby mohla trieda v školskom roku 2021/2022 prejsť a zaradiť sa do siete športových tried s registráciou na MŠ VaV SK.

  Veríme, že vynaložené úsilie o skvalitnenie vzdelávacieho procesu v oblasti športu ocenia nielen žiaci, ale i rodičia.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Dôležitý oznam

  O2 Športová akadémia Mateja Tótha

  Prosíme rodičov, známych, priateľov i žiakov školy o každodennú podporu v hlasovaní (do 30. júna 2018)  o O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha pre školský rok 2018/2019.

  Bližšie informácie o O2 Športovej akadémii i hlasovaní nájdete na stránke www.dobravec.O2.sk

  Za podporu ďakujú žiaci ZŠ.

 • Oznam

  Vážení   rodičia,

  dávame Vám  možnosť  predplatiť  si  počas letných prázdnin,  stravné  na mesiac  september               v školskom roku 2018/2019 .

  Ide o zníženie finančnej záťaže pri nastúpení  žiaka do školy , a zároveň dodržanie   VZN Mesta Michalovce č. 189 čl .V - „ príspevky  v školských jedálňach od zákonného zástupcu  dieťaťa/ žiaka a dospelých stravníkov   sa uhrádzajú  do konca mesiaca , vopred za celý nasledujúci  mesiac... „

  Zároveň upozorňujeme na  dodržiavanie uvedeného pokynu , aby obed mohol byť vydaný  stravníkovi.

  V prípade , že stravné nebude uhradené, ŠJ nebude môcť obedy vydávať.

  Aj naďalej platí ....................  pre stravníka je platba trvalým príkazom najvýhodnejšia .  

 • Pomôcky pre 1. ročník

  Zošity:  511 – 5 ks, 523 – 10 ks,   624 – 1 ks, školské dosky – malé a veľké, veľký čistý hrubý zošit- 1 ks, sada farebných papierov – hrubé a pestré, výkresy A4 – 20 ks, A3 – 10 ks, A2 – 10 ks, ceruzka č. 2 – 3 ks, voskovky, anilínové farby, lepidlo  - tyčinka+ Herkules, lepiaca páska, nožnice tupé, štetec okrúhly a plochý, tuš + pierko (drievko), pravítko s ryskou, strúhadlo, guma mäkká,  žiacka knižka, farbičky, uterák.

   

  Úbor na telesnú výchovu :    cvičky,  ponožky,  tričko,  krátke nohavice,     švihadlo,  

  tepláková   súprava     (vo vrecúšku) s označením.

   

  Ostatné pomôcky upresní tried.  učiteľ na začiatku školského roka.

   

  V školskom roku 2018/2019 vyučujeme SLOVENSKÝ  JAZYK  podľa šlabikára od pani Virgovičovej. Sadu úvodných zošitov obstará základná škola.

  .......................................................................................................................................................

   

   

  Informácie o školskom klube

   

  Ranná činnosť školského klubu začína o 0630 hod. trvá do 0730 hod. Deti sú sústredené v školskej jedálni.

  Popoludňajšia činnosť školského klubu začína po ukončení vyučovania a trvá do 1600 hod.

  V čase od 1600 hod. do 1630  hod. prebieha spoločná činnosť zostávajúcich žiakov v zbernom oddelení.

   

  .......................................................................................................................................................

   

  Prieskum

  záujmu o diétne stravovanie v šk. roku 2018/2019 – požadované údaje

   

   

   

  Priezvisko a meno žiaka : ............................................................................................

   

  Trieda/ročník v školskom roku 2018/2019 .................................................................

   

   

  Diéta bezlepková    -     potrebné potvrdenie lekára – špecialistu

   

   

  Záujem o bezlepkovú diétu je potrebné odovzdať do 01.09.2018 vedúcej školskej jedálni p. Márii Čižmárovej.

   

   

 • Kuchárska show súčasťou vyučovania

  Posledné dni školského roka spestrila žiakom 3. B triedy „Kuchárska show“, ktorá sa uskutočnila v rámci pracovného vyučovania.

  Kuchárske umenie predviedli žiakom dvaja šéfkuchári: Šéfkuchár Adrián Čižmár-niekoľkonásobný víťaz súťaží: „Tatranský kuchár“, „Košický kuchár“ a „Kuchár Zemplína“. Druhým z dvojice bol šéfkuchár Marián Pšak, jeden zo štyroch členov SR vo svetovej kuchárskej organizácii „World Master Chefs society“.

  Žiaci sa tejto prezentácii varenia veľmi potešili, keďže v súčasnej dobe najmä vďaka televíznym reláciám o varení vzrastá u mladých ľudí popularita a obľúbenosť kuchárskeho umenia.

  Šéfkuchári pred zrakmi detí pripravili trojchodové menu, v ktorom predviedli rôzne trendy modernej gastronómie.

  Počas prípravy jedál šéfkuchári žiakom rozprávali o dôležitosti výberu surovín, ich čerstvosti a voľby spôsobu prípravy jedla.

  Deti mali možnosť ochutnať pripravené jedlá a cítiť sa pri tom podobne ako porotcovia alebo súťažiaci v televíznych reláciách o varení.

  Okrem sledovania prípravy jedál a následného ochutnávania boli žiaci do procesu varenia interaktívne zapojení.

  Pod dohľadom profesionálov piekli vlastné palacinky, ktoré spoločne zdobili a degustovali.

  V rámci servírovania tohto jedla sa oboznámili s významom termínov ako „Food art“ a „Food styling“.

  Táto akcia bola nádhernou ukážkou ako môže vyzerať spolupráca školy a rodiny, nakoľko jeden zo šéfkuchárov je otcom žiaka našej školy.

   

 • Športovo – zábavné dopoludnie

  Dňa 23. 6. 2018 sa na našej škole uskutočnil 0.ročník športovo – zábavného dopoludnia. V rámci tejto akcie sa v priestoroch našej školy stretli rodičia, učitelia a vychovávatelia, aby tak strávili príjemný a oddychový čas. Dopoludnie bolo vyplnené športovými aktivitami, príjemnou hudbou a súťažou
  vo varení guľášu. Všetky 4 družstvá získali diplom vo svojej nezvyčajnej kategórii. Pokojná atmosféra, priateľské rozhovory a chutné jedlo prispeli k pekne prežitej sobote.

  Veríme, že budúci rok sa stretneme opäť.

  Ďakujeme!

 • Beseda s „poľovníkom“

  Dňa 20.6.2018 sme v škole privítali pracovníka Okresného úradu Michalovce pozemkového a lesného  odboru  Ing. Jozefa Ferenčíka.

  Vo svojej prezentácii nám porozprával veľa o prírode, voľne žijúcich zvieratách a vtákoch v našich lesoch, spôsobe ich života. Žiaci získali veľa informácií o práci poľovníkov a o ich starostlivosti o zvieratá. Svoje rozprávanie obohatil  mnohými  zaujímavými informáciami.

  Predviedol vábenie zvierat a vysvetlil určovanie veku podľa parožia. Súčasťou besedy boli obrázky zvierat i parožie lesnej zveri. V závere besedy žiakom predviedol svoju poľovnú zbraň.

  Beseda sa žiakom veľmi páčila. Ďakujeme mu, že si našiel na nás čas.

 • Pozvánka

  Rodičovský klub a zamestnanci školy

   

  Vás pozývajú na

   

  Súťažno - zábavné dopoludnie,

  ktoré sa uskutoční

   

  23. júna 2018 o 900 hod..                                                  

  Športový areál ZŠ, J. Švermu 6  v Michalovciach.

   

 • Workshop finančnej gramotnosti

  Dňa 13.6.2018 zorganizovala stredná odborná škola odboru a služieb súťaž pod názvom WORKSHOP FINANČNEJ GRAMOTNOSTI na ktorej sa zúčastnili žiaci 8. ročnikov :  Beáta Pavlovová,    Nina Berešíková a   Stanislava Šutoová.

  Dievčatá získali krásne druhé miesto. Gratulujeme.

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Dňa 12.6. 2018 sa  na základnej škole Teodora Jozefa Moussona konala malá olympiáda v anglickom jazyku na ktorej sa zúčastnili deti z 1.-4. ročníka.

  Kategória 3. - 4. ročník:

  Sarah Vitrikušová- 1. miesto

  Bohuš Hajduk - 2. miesto

  Victoria Hunt - 3. miesto 

  Natália Ilčíková - 3. miesto

  Kategória 1. - 2. ročník:

  Dávid Ujhelyi - 9.miesto

  Martin Petruň - 10.miesto

 • Cena PRAEMIUM ALUMNI

  Cena PRAEMIUM ALUMNI sa udeľuje absolventom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach , ktorí sú nositeľmi tvorivého prírodovedného vzdelávania a výraznou mierou sa zaslúžili      o    popularizáciu prírodných vied, matematiky a informatiky  medzi mladými ľuďmi.  Cenu  udeľuje dekan fakulty pri príležitosti výročia vzniku fakulty.  Rada pre udeľovanie cien Praemium Alumni 2018  pri príležitosti 55. výročia vzniku fakulty vybrala spomedzi nominovaných učiteľku ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce RNDr. Renátu KINCELOVÚ.  Poprosili sme pani učiteľku, aby  sa podelila so svojimi pocitmi. Z jej slov citujeme: ,, Udelenie ceny ma nesmierne prekvapilo, prijala som ho s pokorou, úctou,  ale  hlavne ma to zaväzuje do ďalších rokov práce. Deti sú našou budúcnosťou, ja im svoje poznatky a vedomosti  vďačneodovzdávam. K  práci  sú potrebné aj vhodné podmienky, ja ich na ZŠ. J. Švermu 6 mám vo forme novozrekonštuovanej učebne fyziky, s novými technickými pomôckami a vybavením. Ak spojíme snahu, pracovitosť a  zanietenie detí s možnosťami, vzniknú  úspechy.“ Pani učiteľke srdečne gratulujeme.

  ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce

 • Súťažno-zábavné dopoludnie

  Dňa 23.6.2018 (sobota) sa na našej škole uskutoční súťažno-zábavné dopoludnie pre rodičov a zamestnancov školy spojené s príjemným posedením pri chutnom občerstvení. Týmto Vás srdečne pozývame a veríme, že všetci spolu (rodičia a zamestnanci školy) prežijeme krásnu a zábavnú sobotu. Naplánovaná je aj súťaž vo varení guľášu, pri ktorej zistíme, či guľáš uvarený učiteľmi je chutnejší ako ten, ktorý uvaria rodičia či naši vychovávatelia. Príďte, tešíme sa na Vás ! V prípade záujmu hláste sa u svojich triednych učiteľov. Podrobnejšie informácie poskytneme prihláseným rodičom a na stránke školy.

   

   rodičovský klub a zamestnanci školy

 • Okresné kolo v atletike

  Dňa 30.mája 2018 bola Základná škola Komenského v Michalovciach organizátorom okresného kola v atletike žiakov a žiačok ZŠ. Najlepšie výkony našich žiakov a žiačok.

  Chlapci: štafeta 4 x 60m: 3.miesto, Nicolas Werfer (7.B): beh na 60m - 5.miesto.

  Dievčatá: Daniela Ivanková (8.A): beh na 60m - 3.miesto, Kristína Tirpáková (9.C): vrh guľou - 5.miesto a hod kriketovou loptičkou - 5.miesto. Gratulujeme!

 • Malý futbal dievčat

  V piatok 18.mája 2018 sa na multifunkčnom ihrisku našej školy konala športová súťaž pod názvom II.ročník turnaja v Malom futbale žiačok 5.-7.ročníka michalovských základných škôl " O pohár primátora mesta ". Naše žiačky obsadili pekné 3.miesto. Našu školu reprezentovali : Emma Kužmová 6.B, Lea Maďarová, Lea Nagyová -  6.A, Ema Ďurčáková, Alexandra Komenská, Barbora Sotáková, Barbora Lucová, Bibiána Fedorová -  6.D. Gratulujeme !

 • Letný denný mestský tábor

  Letný denný mestský tábor na Základnej škole, J. Švermu 6, sa uskutoční v dňoch:

  9.7.2018 – 13.7.2018

  Poplatok 30 EUR je potrebné uhradiť pri odovzdaní záväznej prihlášky do 26.6.2018

  Zodpovedný: Mgr. Ján Džara, t. č : +421905243281

  Prihláška na stiahnutie : ​​​​​​​Prihlaska_a_prehlasenie.docx

  Harmonogram letných mestských táborov : Harmonogram_letnych__taborov.doc

 • Mix - VOLEJBAL ZŠ

  Dńa 10.5.2018 sa v Mestskej športovej hale konal 6. ročník volejbalového turnaja zmiešaných družstiev chlapcov a dievčat základných škôl " O pohár primátora mesta Michalovce " pre školský rok 2017/2018. Súťaže sa zúčastnilo 7 základných škôl.

  Naši žiaci v náročnej konkurencii vyhrali všetkých 5 zápasov a celkovo obsadili vynikajúce 1. miesto !

  A skupina:

  7ZS – 3ZS (18:20, 20:5,15:8)

  5ZS – 2ZS (20:13, 15:20, 8:15)

  7ZS – 5ZS (14:20, 11:20)

  2ZS – 3ZS (20:9, 20:5)

  7ZS – 2ZS (16:20, 20:12, 7:15)

  5ZS – 3ZS (20:8, 20:10)

  Skupiny na kríž:

  5ZS – 6ZS (15:20, 10:20)

  2ZS – 1ZS (22:20, 20:12)

  Finálové zápasy:

  prvé a druhé miesto:

  6ZS – 2ZS (16:20, 15:20)

  Konečné poradie:

  1. miesto:       ZŠ, J. Švermu 6
  2. miesto:       ZŠ, Okružná 17
  3. miesto:       ZŠ, Školská 2
  4. miesto:        ZŠ, T. J. Moussona
  5. miesto:        ZŠ, Krymská 5
  6. miesto:        ZŠ, P. Horova
  7. miesto:        ZŠ, Moskovská 1

   

  Našu školu reprezentovali títo žiaci : Nina Berešíková (8.C), Daniela Regendová (9.A), Kristína Tirpáková (9.C), Nikoleta Janáková (9.C), Zina Čurmová (9.C), Ondrej Belej (9.C), Matúš Novák (9.C), Viliam Novotný (9.C) a Filip Stanko (9.C). Srdečne blahoželáme !

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, J. Švermu 6, 07101 Michalovce
  Ul. J. Švermu 6, 07101 Michalovce
 • +421566441640

Fotogaléria