Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Český jazyk CEJ
Dejepis DEJ
Dopravná výchova
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Futbal FUT
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Literárno-dramatická výchova LDV
Ľudový tanec a spev ĽTS
Matematika MAT
Mediálna výchova MDV
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk NJN
Netradičné výtvarné techniky NVT
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pracovné vyučovanie PRV
Pracovní činnosti PRC
Prírodopis Pr
Prírodoveda PRI
Prvouka PRO
Prvouka PVO
Regionálna výchova
Rodinná príprava ROP
Ruský jazyk RJ
Ruský jazyk RJN
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Súčasný tanec ST
Svet práce SEE
Školské športové stredisko ŠŠS
Športová príprava ŠP
Tanečná výchova TAV
Technická výchova TEH
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Volejbal VLB
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova VYV
Zdravotná telesná výchova
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2019.0.1138 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, J. Švermu 6, 07101 Michalovce
    Ul. J. Švermu 6, 07101 Michalovce
  • +421566441640

Fotogaléria