Navigácia

Pondelok 24. 9. 2018

Statistics

Počet návštev: 3763330

Mapa

Vitajte na stránkach našej školy

 

Prajeme Vám všetko najlepšie v školskom roku 2018/2019

Novinky

 • Štát zo štátneho rozpočtu prispieva na činnosť záujmových útvarov CVČ samosprávam finančnou dotáciou. Mesto Michalovce vo VZN č.182/2015 určilo výšku dotácie na 1 žiaka 62 €. Ak chce žiak, ktorého trvalý pobyt je mimo mesta Michalovce navštevovať záujmový útvar CVČ pri ZŠ, musí príslušný obecný úrad poslať na účet zriaďovateľa školy /mesto Michalovce/ 62 €.V prípade, že tak obec neurobí, musí túto sumu uhradiť rodič - zákonný zástupca žiaka. Ide o 1/10 zo sumy 62 € mesačne, teda 6,20 €.

  Podľa VZN č.189/189, čl. IV. platí rodič alebo zákonný zástupca čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ pri ZŠ v sume 1 € mesačne. Tento príspevok sa neuhrádza, ak rodič alebo zákonný zástupca žiaka predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

 • Riaditeľstvo ZŠ, J.Švermu 6 v Michalovciach oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 bude 3.septembra 2018 na školskom dvore so začiatkom o 08.30 hod..

  Mgr. Yvonne Kobilicová, riaditeľka školy

 • Prieskum záujmu o diétne stravovanie v školskom roku 2018/2019 - požadované údaje

  Priezvisko a meno žiaka : ..........................................................................

  Trieda/ročník v školskom roku 2018/2019 : ..............................................

  Diéta bezlepková - potrebné potvrdenie lekára - špecialistu

  Záujem o bezlepkovú diétu je potrebné odovzdať do 01.09.2018 vedúcej školskej jedálne p. Márii Čižmárovej.

 • Zošity: 511 – 5 ks, 523 – 10 ks, 624 – 1 ks, školské dosky – malé a veľké, veľký čistý hrubý zošit- 1 ks, sada farebných papierov – hrubé a pestré, výkresy A4 – 20 ks, A3 – 10 ks, A2 – 10 ks, ceruzka č. 2 – 3 ks, voskovky, anilínové farby, lepidlo - tyčinka+ Herkules, lepiaca páska, nožnice tupé, štetec okrúhly a plochý, tuš + pierko (drievko), pravítko s ryskou, strúhadlo, guma mäkká, žiacka knižka, farbičky, uterák.

  Úbor na telesnú výchovu : cvičky, ponožky, tričko, krátke nohavice, švihadlo,

 • V dňoch 9. – 13.7.2018 sa na ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce uskutočnil „Letný denný mestský tábor“. Zúčastnilo sa ho 49 detí zo ZŠ v meste Michalovce . Tábor bol zameraný na športové aktivity – loptové hry, futbal, florbal, vybíjaná. V stredu detí mali olympiádu v netradičných športoch a v popoludňajších hodinách si vyskúšali streľbu zo vzduchovky. Všetkým sa to veľmi páčilo. Za svoje výkony boli odmenení sladkosťou. Počasie nám celý týždeň prialo, čo sme využili na návštevu knižnice, hasičskej stanice, múzea VVS závod Michalovce, ako aj vychádzku do centra Michaloviec spojenú s ochutnávkou zmrzliny. Všetkým sa v tábore páčilo, odnášajú si pekné spomienky z krásne prežitého týždňa. Dúfam, že s mnohými sa stretneme aj o rok.

 • Riaditeľstvo školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že komisionálne skúšky sa uskutočnia v dňoch :

  28. a 30. augusta 2018

  so začiatkom o 830 hodine.

  Mgr. Yvonne Kobilicová

  riaditeľka školy

 • Dňa 29.6.2018 aj na našej škole zazvonil zvonček poslednýkrát. Školské dni si vymenili žezlo s letnými prázdninami. Spoločne sme sa stretli na školskom dvore, kde sme ocenili najlepších žiakov, rozlúčili sa s deviatakmi a rozišli sa do tried. Tam si žiaci prevzali vysvedčenia. Záver šk. roka prebehol pokojne a s radostným očakávaním leta. Všetkým žiakom prajeme príjemné prežitie letných prázdnin, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom krásnu dovolenku a tešíme sa na nový šk. rok 2018/2019.

 • Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach malo vo svojom júnovom rokovacom programe bod, ktorý bol pre budúcnosť našej školy veľmi dôležitý. Konkrétne išlo o schválenie úpravy Školského vzdelávacieho programu ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce, a to zvýšením 1 vyučovacej hodiny telesnej výchovy v jednej triede 2. ročníka. Kladným rozhodnutím zastupiteľstva sa definitívne ukončil dlhodobý a náročný proces rozšírenia portfólia možností pre žiakov školy. V nasledujúcom školskom roku 2018/2019 otvorí ZŠ, J. Švermu 6, MI v 2. ročníku triedu s posilneným vyučovaním telesnej výchovy so zameraním na basketbal chlapci a plávanie chlapci i dievčatá.

 • O2 Športová akadémia Mateja Tótha

  Prosíme rodičov, známych, priateľov i žiakov školy o každodennú podporu v hlasovaní (do 30. júna 2018) o O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha pre školský rok 2018/2019.

  Bližšie informácie o O2 Športovej akadémii i hlasovaní nájdete na stránke www.dobravec.O2.sk

  Za podporu ďakujú žiaci ZŠ.

 • Vážení rodičia,

  dávame Vám možnosť predplatiť si počas letných prázdnin, stravné na mesiac september v školskom roku 2018/2019 .

  Ide o zníženie finančnej záťaže pri nastúpení žiaka do školy , a zároveň dodržanie VZN Mesta Michalovce č. 189 čl .V - „ príspevky v školských jedálňach od zákonného zástupcu dieťaťa/ žiaka a dospelých stravníkov sa uhrádzajú do konca mesiaca , vopred za celý nasledujúci mesiac... „

  Zároveň upozorňujeme na dodržiavanie uvedeného pokynu , aby obed mohol byť vydaný stravníkovi.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, J. Švermu 6, 07101 Michalovce
  Ul. J. Švermu 6, 07101 Michalovce
 • +421566441640

Fotogaléria