Navigácia

Pondelok 15. 10. 2018

Statistics

Počet návštev: 3784044

Mapa

Vitajte na stránkach našej školy

 

Prajeme Vám všetko najlepšie v školskom roku 2018/2019

Novinky

 • V stredu, 10.10.2018 sa na multifunkčnom ihrisku ZŠ Okružná 17 v Michalovciach konala mestská súťaž žiakov 5.- 7.ročníka ZŠ v Malom futbale pod názvom "O pohár primátora mesta Michalovce". Naši chlapci obsadili 4.miesto. Blahoželáme !

 • Koncom minulého školského roka sa naši žiaci zapojili do celoslovenskej súťaže o najlepší cudzojazyčný komiks. Súťaž bola vyhlásená organizátormi Európskeho dňa jazykov 2018 v Košiciach (Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, kancelária GR pre preklad a partnerské inštitúcie).

  Žiaci Natália Ilčíková, Emma Halušková, Katarína Andrášová, Matej Repel, Bohuš Hajduk a Filip Ujhelyi získali v kategórii mladší žiaci 1. miesto. Žiaci vytvorili nádherný komiks z vlastných fotografií. Krásny vlastnoručne nakreslený komiks vytvorila aj žiačka Sofia Ivanová a v rovnakej kategórii získala 2. miesto. V kategórii starší žiaci sa na 3. mieste umiestnili Samuel Vasiľ, Martin Rohun a Denis Kontra. Títo žiaci vytvorili projekt počítačovou grafikou.

 • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do Európskeho týždňa športu. V stredu 26.9.2018 zorganizovala Deň športu, kde sme ukázali ako veľmi nás všetkých šport baví.

  Program bol rozdelený do troch blokov. Žiaci a učitelia si overili svoje kondičné schopnosti v behu tried. Každá jedna trieda štartovala spoločne ako tím a statočne bojovali za celú svoju triedu v počte zabehnutých kôl. Druhý blok sa niesol v kolektívnom duchu, pretože dievčatá si spoločne zatancovali zumbu a chlapci si zmerali sily vo futbale. Posledná časť programu bola pripravená v priestoroch našej telocvične – vystúpili chlapci s Hands up crew aj so svojím maskotom. Predviedli originálnu loptovú šou plnú dych berúcich trikov, smiechu a potlesku. Zapájaní boli nielen žiaci, ale aj náhodne vybraní učitelia.

 • Dňa 28.septembra 2018 bola Základná škola T.J.Moussona organizátorom tradičnej športovej súťaže "In Line" - v šprinte na kolieskových korčuliach. V poradí už X.ročník tejto súťaže pod názvom "O pohár primátora mesta" žiakov a žiačok michalovských základných škôl.

  Našu školu výborne reprezentovali: Mladšie žiačky : Hana Hajdučková (5.C) : 2.miesto

  Staršie žiačky : Lea Nagyová (7.A) : 3.miesto

  Blahoželáme!

 • Štát zo štátneho rozpočtu prispieva na činnosť záujmových útvarov CVČ samosprávam finančnou dotáciou. Mesto Michalovce vo VZN č.182/2015 určilo výšku dotácie na 1 žiaka 62 €. Ak chce žiak, ktorého trvalý pobyt je mimo mesta Michalovce navštevovať záujmový útvar CVČ pri ZŠ, musí príslušný obecný úrad poslať na účet zriaďovateľa školy /mesto Michalovce/ 62 €.V prípade, že tak obec neurobí, musí túto sumu uhradiť rodič - zákonný zástupca žiaka. Ide o 1/10 zo sumy 62 € mesačne, teda 6,20 €.

  Podľa VZN č.189/189, čl. IV. platí rodič alebo zákonný zástupca čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ pri ZŠ v sume 1 € mesačne. Tento príspevok sa neuhrádza, ak rodič alebo zákonný zástupca žiaka predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

 • Riaditeľstvo ZŠ, J.Švermu 6 v Michalovciach oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 bude 3.septembra 2018 na školskom dvore so začiatkom o 08.30 hod..

  Mgr. Yvonne Kobilicová, riaditeľka školy

 • Prieskum záujmu o diétne stravovanie v školskom roku 2018/2019 - požadované údaje

  Priezvisko a meno žiaka : ..........................................................................

  Trieda/ročník v školskom roku 2018/2019 : ..............................................

  Diéta bezlepková - potrebné potvrdenie lekára - špecialistu

  Záujem o bezlepkovú diétu je potrebné odovzdať do 01.09.2018 vedúcej školskej jedálne p. Márii Čižmárovej.

 • Zošity: 511 – 5 ks, 523 – 10 ks, 624 – 1 ks, školské dosky – malé a veľké, veľký čistý hrubý zošit- 1 ks, sada farebných papierov – hrubé a pestré, výkresy A4 – 20 ks, A3 – 10 ks, A2 – 10 ks, ceruzka č. 2 – 3 ks, voskovky, anilínové farby, lepidlo - tyčinka+ Herkules, lepiaca páska, nožnice tupé, štetec okrúhly a plochý, tuš + pierko (drievko), pravítko s ryskou, strúhadlo, guma mäkká, žiacka knižka, farbičky, uterák.

  Úbor na telesnú výchovu : cvičky, ponožky, tričko, krátke nohavice, švihadlo,

 • V dňoch 9. – 13.7.2018 sa na ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce uskutočnil „Letný denný mestský tábor“. Zúčastnilo sa ho 49 detí zo ZŠ v meste Michalovce . Tábor bol zameraný na športové aktivity – loptové hry, futbal, florbal, vybíjaná. V stredu detí mali olympiádu v netradičných športoch a v popoludňajších hodinách si vyskúšali streľbu zo vzduchovky. Všetkým sa to veľmi páčilo. Za svoje výkony boli odmenení sladkosťou. Počasie nám celý týždeň prialo, čo sme využili na návštevu knižnice, hasičskej stanice, múzea VVS závod Michalovce, ako aj vychádzku do centra Michaloviec spojenú s ochutnávkou zmrzliny. Všetkým sa v tábore páčilo, odnášajú si pekné spomienky z krásne prežitého týždňa. Dúfam, že s mnohými sa stretneme aj o rok.

 • Riaditeľstvo školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že komisionálne skúšky sa uskutočnia v dňoch :

  28. a 30. augusta 2018

  so začiatkom o 830 hodine.

  Mgr. Yvonne Kobilicová

  riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, J. Švermu 6, 07101 Michalovce
  Ul. J. Švermu 6, 07101 Michalovce
 • +421566441640

Fotogaléria