Navigácia

Školský poriadok

Vnútorný poriadok školy

 

K dobrému spolužitiu a k naplneniu zásad a cieľov vzdelávania patria aj dobré pravidlá.

Dôležité je tiež dodržiavanie základných spoločenských pravidiel.

 • Pri vstupe do miestnosti,

pri stretnutí s učiteľom a zamestnancom školy                        pozdravte.

 • Ak odchádzate,                                                           rozlúčte sa.  
 • Ak niečo chcete,                                                          povedzte „prosím“.
 • Ak niečo dostanete,                                                     poďakujte.                                                                         

 

            Školský poriadok je súhrn pravidiel, ktorými sa riadi každý žiak školy. Žiak sa správa v škole slušne, duchu porozumenia, znášanlivosti a priateľstva. Rešpektuje všetkých pedagogických i nepedagogických zamestnancov, dodržiava pravidlá tohto školského poriadku. Žiak sa správa slušne aj v čase mimo vyučovania, dodržiava mravné normy spoločnosti, neporušuje zásady spolunažívania, aby šíril dobré meno sebe, ale aj škole.

 

I. Práva žiakov

 

Žiaci majú právo

 

 1. na vzdelanie a školské služby podľa školského zákona,
 2. byť informovaní o priebehu a výsledkoch svojho vzdelávania,
 3. na ochranu svojho súkromia, ochranu svojej rodiny,
 4. využívať školské zariadenie a pomôcky, vypožičať si knihy v školskej knižnici,bezplatne využívať učebňu IKT vrátane internetu,
 5. byť členom Žiackeho parlamentu, členom triednej samosprávy,
 6. vyjadrovať sa k rozhodnutiam týkajúcich sa ich vzdelávania, pričom ich vyjadreniam musí byť venovaná pozornosť odpovedajúca ich veku a stupňu vývoja,
 7. na informácie a poradenskú pomoc školy v záležitostiach týkajúcich sa vzdelávania,
 8. žiaci majú právo na ochranu pred akoukoľvek formou diskriminácie a násilia , majú právo na vzdelanie a na slobodu myslenia, náboženstva, na odpočinok a dodržiavanie základných psychohygienických podmienok, majú právo byť zoznámení so všetkými predpismi vo vzťahu k ich pobytu a činnosti v škole.

 

 

II. Povinnosti žiaka

        

A.  Základné zásady

 

 1. Žiak je povinný chodiť na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín. Povinne sa zúčastňovať činností, ktoré organizuje škola v čase vyučovania.
 2. Žiak 1.-5. ročníka sa môže prihlásiť do ŠKD, všetci žiaci 1.-9. ročníka na záujmové krúžky, ktoré zriadila škola a do záujmových útvarov CVČ pri ZŠ. Účasť prihlásených žiakov je povinná.
 3. Žiak prichádza do školy vhodne a čisto oblečený a upravený, bez akýchkoľvek výstredností. Maľovanie nechtov, líčenie a farbenie vlasov je zakázané. Porušovanie tohto zákazu je porušovaním školského poriadku.
 4. Žiak nenosí do školy predmety, ktoré nebude potrebovať na vyučovacie hodiny. Klenoty, väčšie sumy peňazí a ďalšie cenné veci nosí na vlastnú zodpovednosť, škola neberie zodpovednosť za tieto veci a nie je to poistná udalosť.
 5. Počas vyučovania nesmie žiak používať mobilný telefón. Využitie mobilného telefónu na prehrávanie zvukových alebo obrazových súborov je počas celého vyučovacieho procesu  (aj počas prestávok) zakázané. Mobilný telefón môže použiť v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľky školy alebo jej poverených zástupcov. Za stratu mobilného telefónu škola neručí.
 6. V rámci boja proti toxikománii je na území celej školy a celého školského areálu    zakázané fajčiť, užívať alkohol a tiež omamné prostriedky (drogy). Tento zákaz platí aj na obdobie školských výletov, to znamená počas cesty a po dobu celého školského výletu.
 7. Zakazuje sa nosiť do školy legálne a nelegálne drogy, šíriť ich, prechovávať alebo užívať. Porušenie tohto zákazu sa bude klasifikovať ako hrubé porušenie školského poriadku.
 8. Žiak nenosí do školy predmety, ktoré by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť svoju alebo iných osôb.
 9. Žiak môže vyučovanie vymeškať len pre chorobu, prípadne pri lekárom nariadenom zákaze jeho dochádzky do školy, z vážnych rodinných dôvodov, mimoriadne nepriaznivom počasí a prerušení premávky hromadnej dopravy.
 10. Uvoľnenie z vyučovania pre vopred známu príčinu vyžiada zákonný zástupca žiaka písomnou formou z jednej vyučovacej hodiny od príslušného vyučujúceho, na jeden deň od triedneho učiteľa, na dva a viac dní od riaditeľky školy. Žiadosť zákonného zástupcu žiaka musí byť predložená riaditeľke školy minimálne 5 pracovných dní pred dátumom neprítomnosti.
 11. Príčinu nepredvídanej neprítomnosti žiaka v škole jeho rodičia oznámia triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu do 24 hodín. Pokiaľ rodič neprítomnosť žiaka neoznámi ani do troch dní, budú vymeškané vyučovacie hodiny neospravedlnené. Každú neprítomnosť na vyučovaní rodičia ospravedlňujú písomne prostredníctvom žiackej knižky.
 12. Každý neskorý príchod na vyučovanie bude zaznačený v triednej knihe. Za tri bezdôvodné neskoré príchody na vyučovanie má žiak jednu neospravedlnenú hodinu.
 13. Riaditeľka školy môže zo závažných zdravotných dôvodov  na žiadosť zákonného zástupcu žiaka rozhodnutím oslobodiť celkom alebo sčasti z vyučovania niektorého predmetu, zároveň určí náhradný spôsob vzdelávania žiaka v čase vyučovania tohoto predmetu.
 14. Aby mohol byť žiak zodpovedne a objektívne hodnotený a klasifikovaný na konci klasifikačného obdobia, je nutná jeho prítomnosť v danom predmete aspoň na 60% hodín, pokiaľ jeho neprítomnosť nespadá pod bod 13. Pri vyššej neprítomnosti na vyučovaní sa klasifikácia uskutoční v náhradnom termíne.

 

B. Neospravedlnená neprítomnosť žiaka v škole

 

1.      Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole sa považuje neprítomnosť žiaka na vyučovaní od 1. hodiny, ktorá nebola zákonným zástupcom žiaka ospravedlnená.

2.    Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný v škole v počte 1 až 4 vyučovacích hodín, oznámi túto skutočnosť riaditeľka školy prostredníctvom triedneho učiteľa preukázateľným spôsobom zákonnému zástupcovi žiaka a pozve ho na pohovor, z ktorého sa vyhotoví zápisnica.

3.    Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka, ktorá preukázateľne nebola spôsobená zákonným zástupcom žiaka, udelí triedny učiteľ za 1 až 4 vyučovacie hodiny pokarhanie triednym učiteľom so zápisom v triednej dokumentácii žiaka.

4.      Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka, ktorá preukazateľne nebola spôsobená zákonným zástupcom žiaka na viac ako 4 vyučovacích hodinách, udelí riaditeľka školy žiakovi pokarhanie so zápisom v triednej dokumentácii žiaka.

5.      Za opakovane neospravedlnenú neúčasť žiaka, ktorá preukázateľne nebola spôsobená zákonným zástupcom žiaka na viac ako 4 vyučovacích hodinách alebo neospravedlnená neúčasť žiaka v trvaní viac ako 2 vyučovacie dni, ktorá preukázateľne nebola spôsobená zákonným zástupcom žiaka, sa zníži žiakovi známka zo správania.

6.      Neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci oznámi riaditeľka školy v zmysle ustanovenia § 5 ods. 11 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov obci, v ktorej má zákonný zástupca žiaka trvalý pobyt, ÚPSVaR do troch pracovných dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Neospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúca viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci sa považuje za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.

7.   Oznámenie riaditeľky školy podľa bodu 6 obsahuje príslušné doklady, ktoré preukazujú všetky konania, ktoré škola vykonáva voči žiakovi a jeho zákonnému zástupcovi vo veci neospravedlnenej neprítomnosti žiaka na vyučovaní.

 

C. Výchovné opatrenia na základe počtu vymeškaných neospravedlnených hodín

 

           1 – 4 vyučovacie hodiny                          pokarhanie triednym učiteľom

           5 – 9 vyučovacích hodín                          pokarhanie riaditeľkou školy

          10 – 25 vyučovacích hodín                       2. stupeň zo správania

          26 – 60 vyučovacích hodín                       3. stupeň zo správania

          nad 60 vyučovacích hodín                        4. stupeň zo správania

 

III. Povinnosti žiaka po príchode do školy

 

 1. Žiak prichádza do školy v čase od 7,30 hod. Pri skrinkách sa vyzlečie, prezuje sa do hygienicky vhodných prezuviek, uloží si do skrinky veci a do 7,40 hod. zaujeme svoje miesto v triede ( špeciálnej učebni, telocvični...). Zo zdravotných dôvodov sa zakazuje používať ako prezuvky akékoľvek tenisky, botasky a inú športovú obuv.
 2. Žiaci navštevujúci ŠKD prichádzajú do školy v čase od 6,30 do 7,15 hod. Zhromažďujú sa v školskej jedálni, kde sú pod dohľadom dozorkonajúcej vychovávateľky ŠKD.  Po 7,15 hod. aj žiaci ŠKD čakajú pred budovou školy. ŠKD v ranných hodinách môžu navštevovať aj žiaci dochádzajúci.
 3. Na činnosti a podujatia, ktoré organizuje škola, sa žiaci zhromažďujú na mieste a v čase určenom vyučujúcim a schváleným riaditeľkou školy.

 

IV. Správanie žiaka na vyučovacích hodinách

 

 1. Žiak prichádza na každú vyučovaciu hodinu včas, pripravený, má všetky pomôcky a potreby podľa rozvrhu hodín. Na každú vyučovaciu hodinu nosí žiacku knižku.
 2. V prípade, že žiak opakovane bez závažného dôvodu neprinesie na vyučovacie hodiny potrebné učebné pomôcky, môže mu byť uložené niektoré z výchovných opatrení alebo znížená známka zo správania, ak tak robí úmyselne. Takýto priestupok zaznačí vyučujúci v klasifikačnom hárku.
 3. Výchovné opatrenia:
  a) pomôcky a ŽK nemá menej ako 10x/polrok         pokarhanie tr. učiteľom, riad.školy
  b) pomôcky a ŽK nemá viac ako 10x/polrok            znížená známka zo správania.
 4. Po zazvonení sedí žiak na mieste podľa zasadacieho poriadku. Učiteľa pri vstupe do    triedy a pri jeho odchode zdraví povstaním.
 5. Počas vyučovacej hodiny žiak svojím správaním umožňuje jej plynulý a nerušený chod a snaží sa na hodine získať čo najviac vedomostí, aby práca doma bola čo najkratšia a pobyt v škole čo najefektívnejší.
 6. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, prihlási sa zdvihnutím ruky. Pri odpovedi nemusí stáť, ak sa nežiada písomná odpoveď na tabuľu.
 7. Arogantné správanie a odmietnutie splniť pokyny učiteľa ( písanie poznámok, cvičiť, kresliť...) sa považuje za porušenie školského poriadku
 8. Triedu, odbornú učebňu alebo telocvičňu môže opustiť len sa súhlasom vyučujúceho.
 9. Ak sa žiak zo závažných dôvodov nepripravil na vyučovaciu hodinu, ospravedlní sa vyučujúcemu na jej začiatku. Dodatočné ospravedlnenie nie je prípustné.
 10. Na hodiny telesnej výchovy, záujmových útvarov športového zamerania CVČ sa žiak prezlieka do čistého cvičebného úboru podľa pokynov vyučujúceho telesnej výchovy a vedúceho záujmového útvaru.
 11. Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť jeden deň, predloží ospravedlnenie zákonného zástupcu vyučujúcemu telesnej výchovy. Pokiaľ nemôže cvičiť dlhšie, musí žiak predložiť vyučujúcemu ospravedlnenie a odporúčanie od príslušného detského lekára.
 12. Žiak používa pracovný odev aj na vyučovacích hodinách, na ktorých by mohlo dôjsť k poškodeniu odevu. Ak žiak na takejto vyučovacej hodine nemá pracovný odev, za poškodenie odevu škola nenesie zodpovednosť.
 13. Žiak je povinný šetriť učebnice, školské pomôcky, udržiavať v čistote svoje miesto, všetky spoločné priestory v triede a v škole.
 14. Úmyselné poškodenie školského zariadenia žiakom je povinný uhradiť jeho zákonný zástupca podľa rozsahu zavinenia, respektíve uviesť predmet do pôvodného stavu. Ak sa v triede nezistí vinník poškodenia, škodu uhradí kolektív triedy.
 15. Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi a audiovizuálnymi prístrojmi môže žiak len so súhlasom učiteľa.

 

V. Správanie žiakov počas prestávok

 

 1. Malé prestávky počas vyučovacieho procesu sú 10-minútové, veľká prestávka po 2. vyučovacej hodine trvá 20 minút.
 2. Žiak počas malej prestávky neodôvodnene neopúšťa triedu. Prestávky sú určené na výmenu a prípravu pomôcok pre ďalšiu vyučovaciu hodinu, použitie sociálneho zariadenia, osobnú hygienu. Žiak desiatuje spravidla počas veľkej prestávky.
 3. Cez prestávku určení žiaci chodia po pomôcky.
 4. Počas prvej a druhej prestávky si môžu žiaci zakúpiť mliečnu desiatu v školskej jedálni.
 5. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach alebo v telocvični, vezmú si potrebné veci a disciplinovane sa pred koncom prestávky presunú pred odbornú učebňu alebo do šatne telocvične, kde sa prezliekajú na vyučovanie telesnej výchovy.
 6. Počas prestávok je zakázané vykláňať sa z okien, vyhadzovať von papiere alebo iné odpadky a vykrikovať na okoloidúcich.
 7. Veľkú prestávku využívajú žiaci na voľný pohyb v priestore chodby, riadia sa pokynmi dozorkonajúceho učiteľa, dbajú na ochranu svojho zdravia a zdravia svojich spolužiakov.
 8. Počas prestávok sa má žiak správať slušne ku všetkým zamestnancom školy, pedagogickým i nepedagogickým a ku svojim mladším, či starším spolužiakom.
 9. Šikanovanie, vzájomné ubližovanie a vydieranie sa prísne zakazuje. Porušenie školského poriadku v tomto smere bude mať za následok jedno z výchovných opatrení (pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľkou školy, znížená známka zo správania).

 

VI. Odchod žiakov zo školy

 

 1. Pred odchodom z učebne žiak zanecháva svoje miesto upravené podľa pokynov vyučujúceho.
 2. Po ukončení vyučovania je povinný upraviť svoje miesto, triedu, vyložiť stoličku, vziať si svoje veci a organizovane pod dohľadom vyučujúceho presunúť sa ku skrinkám, kde sa prezuje, oblečie a následne opustí školu v prípade, že sa nestravuje v školskej jedálni.
 3. Žiak stravujúci sa v školskej jedálni si uloží veci v šatňovej skrinke a presunie sa do školskej jedálne, kde disciplinovane čaká na vydanie stravy. Počas obeda sa v školskej jedálni riadi pokynmi dozorkonajúceho učiteľa a dodržiava zásady slušného stolovania.
 4. Po skončení vyučovania, krúžkovej a inej činnosti s vyučujúcimi je zakázané zdržiavať sa v budove školy.
 5. Z ŠKD môže žiak sám odísť len po predchádzajúcom písomnom vyžiadaní zákonného zástupcu žiaka. V ostatných prípadoch vyberá žiaka z ŠKD zákonný zástupca alebo ním písomne poverená osoba osobne.
 6. Zo školskej akcie môže žiak odísť len so súhlasom učiteľa po predchádzajúcom písomnom súhlase zákonného zástupcu žiaka. Zvyčajne žiaci odchádzajú domov spred budovy školy.

 

VII. Iné povinnosti žiaka

 

 1. Všetky písomnosti a potvrdenia vybavuje žiak prostredníctvom triedneho učiteľa.
 2. Ak žiak zistí stratu svojej veci, ohlási ju svojmu triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia.
 3. Týždenníkov menuje triedny učiteľ so zápisom v triednej knihe. Povinnosti týždenníkov: pred vyučovacou hodinou zotrieť tabuľu, pripraviť kriedy a pomôcky na vyučovanie, na začiatku hodiny nahlásiť vyučujúcemu chýbajúcich žiakov, počas prestávok vyvetrať triedu, dohliadnuť, aby sa žiaci počas veľkej prestávky nezdržiavali v triede, dbať na čistotu v triede počas celého vyučovania, po jeho skončení zotrieť tabuľu a zatvoriť okná.

 

VIII. Starostlivosť o ochranu zdravia, bezpečnosť pri vyučovaní    a školských akciách

 

 1. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, počas aktivít záujmových krúžkov a CVČ ako aj na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.
 2. Triedny učiteľ na začiatku školského roka oboznámi žiakov so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.
 3. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak bezodkladne informuje vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu.
 4. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne učiteľ alebo zdravotník školy žiakovi prvú pomoc. Pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc. O úraze alebo ochorení informuje zákonného zástupcu žiaka. Každý úraz zapíše vyučujúci do zošita úrazov. Ak žiak vymešká z dôvodu úrazu viac ako tri dni, vyučujúci spíše záznam o úraze.
 5. Za bezpečnosť žiaka na vyučovaní zodpovedá vyučujúci, počas školských akcií a podujatí a v CVČ je zodpovedný pedagogický dozor. Žiak je povinný rešpektovať dozorkonajúceho učiteľa a jeho pokyny.

 

IX. Výchovné opatrenia

 

 1. Pochvaly a iné ocenenia

Udeľujú sa za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne:

a)  pochvala od vyučujúceho,

b)  pochvala od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy,

c)  pochvala od riaditeľky školy pred kolektívom školy,

d)  diplom,

e)knižná alebo iná odmena.

 

 1. Opatrenia na posilnenie disciplíny

Ukladajú sa žiakom za závažné alebo opakované previnenia. Spravidla predchádzajú zníženej známke zo správania. Každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie previnenia a poklesku. Podľa závažnosti sa ukladajú tieto opatrenia:

a)  zápis do klasifikačného záznamu,

b)  zápis do žiackej knižky,

c)  napomenutie triednym učiteľom,

d)  pokarhanie od triedneho učiteľa,

e)  pokarhanie od riaditeľky školy,

f)  znížená známka zo správania.

 

Znížená známka zo správania o jeden stupeň môže byť žiakovi navrhnutá za tieto priestupky:

a)  opakované vulgárne vyjadrovanie a gestá,

b)  krádež,

c)  drzé správanie voči učiteľovi,

d)  bitky medzi spolužiakmi,

e)  fajčenie v priestoroch školy,

f)  opakované záškoláctvo,

g)  podvádzanie, klamanie,

h)  používanie mobilného telefónu,

i)  opakované poškodzovanie školského majetku,

j)  opakované a sústavné narušovanie priebehu vyučovacej hodiny,

k) opakované porušovanie školského poriadku,

l) prejavy násilia, brutality, fašizmu, náboženskej, národnostnej či rasovej neznášanlivosti,

m) osočovanie a urážky rodiča spolužiaka.

 

Znížená známka zo správania o dva stupne môže byť žiakovi navrhnutá za tieto priestupky:

a) za jasný úmysel ublížiť druhému či už fyzicky alebo psychicky (napr. bitie, strkanie,   krádeže peňazí a vecí, schovávanie a ničenie vecí, ale aj posmievanie, nadávanie a vylúčenie zo spoločnosti iných), čo sa považuje za šikanovanie,

b) za prechovávanie a užívanie drog a iných omamných látok, nosenie predmetov  ohrozujúcich zdravie,

c)  používanie alkoholických nápojov v priestoroch školy, na výletoch a exkurziách,

d) amorálne správanie: nemravné návrhy, nemravné odkazy v PC a iné prejavy narušujúce morálku.

 

 

Školský poriadok bol prerokovaný na Pedagogickej rade dňa 27. januára 2014  a týmto dňom nadobúda účinnosť.

 

 

 

                                                                                  Mgr. Yvonne Kobilicová

                                                                                            riaditeľka školy

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, J. Švermu 6, 07101 Michalovce
  Ul. J. Švermu 6, 07101 Michalovce
 • +421566441640

Fotogaléria