Navigácia

Projekty školy

Projekt Infovek

Súčasné obdobie je poznačené búrlivým rozvojom vedy a techniky. Computerizácia a digitálna komunikácia prenikajú do všetkých oblastí života, výchovno - vzdelávaciu, ba i súkromnú nevynímajúc. Svet napreduje míľovými krokmi a ak s ním chceme udržať krok, potrebujeme čerpať vždy nové, čerstvejšie informácie. Takú možnosť poskytuje práve Internet.
Vo všetkých činnostiach, ktoré v škole realizujeme, sme pociťovali ako "handicap" to, že žiaci nemajú voľný prístup k informačným zdrojom. Vybudovať dom sa dá iba na kvalitných a pevných základoch. So vzdelaním je to obdobné. Napojením našej školy na informačnú sieť prostredníctvom projektu INFOVEK chceme našim deťom dať kvalitné základy, na ktorých by následne budovali stredné i vysoké školy.

VYUŽITIE POČÍTAČOVEJ UČEBNE:

Internetový krúžok

Po vyučovaní majú žiaci možnosť využívať výpočtovú techniku v rámci krúžkovej činnosti, ktorú poskytuje škola. Na škole pracuje 7 internetových krúžkov, ktoré vedú 5 pedagógovia. Tieto krúžky pravidelne navštevuje viac ako 130 žiakov školy, ostatní žiaci sa v prípade potreby hlásia na internet priamo u dotyčného vyučujúceho. Žiaci využívajú počítače prevažne na surfovanie po internete a na prípravu niektorých zadaní a referátov na vyučovanie. Ôsmaci a deviataci sa zaujímajú o stredné školy na ktoré sa hlásia a na internete o nich hľadajú informácie, prípadne sledujú informácie o prijímacích pohovoroch. Obľubu medzi žiakmi požívajú aj vedomostné súťaže typu milionár.

Predmet Informatika

Vyučuje sa v triedach s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Obsahovým zameraním je využívať vzdelávacie programové prostredie, ktoré je žiakom primerané a ktoré môžu dotvárať. Žiaci pracujú na projektoch, v ktorých využívajú poznatky získané z Internetu.

Využitie pri výuke iných predmetov

Cudzie jazyky - učenie sa nových slovíčok, práca s textom, využívanie multimédií
Prírodopis - využitie výukových programov , multimédií a Internetu
Matematika - využitie výukových programov a multimédií
Slovenský jazyk - jazykové rozbory
Zemepis - multimédia Afrika, Amerika, Ázia, Európa
Dejepis - multimédia ich využitie
I. stupeň ZŠ - jednoduché ovládanie počítačov, práca s programami
Kurz informatiky - pre kolegov neinformatikov. Jeho náplňou je obsluha PC, textového editora; využívanie služieb Internetu.
Individuálne konzultácie so žiakmi, ktorí sa zapájajú do olympiád a korešpondenčných seminárov.
Spolupráca s MŠ - 1x polročne respektíve na požiadanie umožniť deťom partnerských MŠ získať prvý kontakt s počítačom.

VYUŽITIE INTERNETU

Výuka - využívanie služieb Internetu v triedach s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, v nepovinnom predmete práca s počítačom a v krúžkoch.
Využitie služby www ako prezentačného priestoru, na ktorom dostanú miesto úspechy a aktivity žiakov, podmienky a termín konania výberu žiakov do triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov i akcie poriadané školou.

Zapojenie učiteľov školy do diskusných diadktických skupín

Využitie služieb

 • e - mailu
 • vo výuke
 • na komunikáciu s metodickým centrom, strednými školami, partnerskými školami v zahraničí
 • zasielanie a príjem dokumentov

Sledovanie aktuálnych informácií o:

 • prijímacích pohovoroch
 • organizovaní olympiád a korešpondenčných seminárov
 • organizovaní školení a metodických stretnutí učiteľov

Sledovanie aktualít na www stránkach nadácií a organizácií

Vyhľadávanie informácií k realizovaným projektom; sledovanie elektronických novín a časopisov, a tak získavať poznatky z rôznych vedných oblastí s možnosťou vytlačenia stránok na svojom počítači
Pre individuálne účely žiakov a učiteľov.

PRÍSTUP UČITEĽOV A ŽIAKOV K INTERNETU:

Prístup učiteľov

 • počas vyučovania - v rámci voľných hodín
 • po vyučovaní - v kurzoch VT a ovládania Internetu
 • individuálne - po dohode s vedúcim kabinetu

Prístup žiakov

 • na hodinách v rámci vyučovania informatiky, matematiky, technickej výchovy
 • individuálne v pondelok - piatok od 1430 - 1700 hod. pod odborným dohľadom pedagóga
 • po dohode s vyučujúcim počas vyučovacích hodín ostatných predmetov

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, J. Švermu 6, 07101 Michalovce
  Ul. J. Švermu 6, 07101 Michalovce
 • +421566441640

Fotogaléria