Navigácia

 • Okresné kolo v šachu

  Dňa 23.októbra 2018 bola Základná škola Okružná v Michalovciach usporiadateľom okresného kola v  šachu žiakov a žiačok základných škôl. Našu školu výborne reprezentovala žiačka 9.C  Diana  Čačková. Skončila na peknom 3.mieste a vybojovala si postup na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v Košiciach.

  Gratulujeme k úspechu !

 • Malý futbal 3.-4. ročník

  Dňa 19.10.2018 sa na multifunkčnom ihrisku ZŠ Okružná 17 v Michalovciach konala mestská súťaž žiakov 3.- 4.ročníka ZŠ v Malom futbale pod názvom "O pohár primátora mesta Michalovce". Naši chlapci obsadili v celkovom hodnotení 3.miesto. Blahoželáme !

 • Plavecký výcvik - 4. ročník

  V dňoch 2.10. – 17.10.2018 sa konal základný plavecký výcvik žiakov 4. ročníka v krytej plavárni Michalovce, pod vedením inštruktorov plávania   Mgr. Petra Buranovského, Mgr. Erika Anguša a Mgr. Ivety Šašalovej. Plaveckého kurzu sa zúčastnilo 46 žiakov zo 4.A, 4.B a 4.C triedy. Žiaci absolvovali 20 vyučovacích hodín plávania a boli rozdelení do troch skupín podľa svojich plaveckých schopností a zručností.
  Tí zdatnejší sa v plávaní zdokonaľovali a odstraňovali menšie nedostatky, iní sa zase učili plávať. Všetci žiaci úspešne absolvovali tento plavecký kurz a v posledný deň vykonali plavecký test, kde každý žiak preplával určitú vzdialenosť bazéna. Pri vyhodnotení plaveckého kurzu budú žiakom odovzdané  „ mokré vysvedčenia „ podľa vzdialenosti, ktorú preplávali v posledný deň výcviku.

 • Chemický krúžok

  Žiaci 7. ročníka sa aj v tomto školskom roku zapojili do chemicko- ekologického krúžku, na ktorom budú objavovať tajomstvá chémie.Chemický krúžok finančne podporuje BUKÓZA HOLDING, a. s.  V tomto roku zakúpili žiakom pracovné plášte, aby si aj takto lepšie osvojili základné manuálne zručnosti a návyky bezpečnej práce v chemickom laboratóriu.                                                                                        Krúžok je prezentovaný hravou a zábavnou formou, kde žiaci majú možnosť sa oboznámiť s využitím chemických poznatkov v bežnom živote.  Budú pracovať s chemickými látkami a pomocou rôznych experimentov spoznávať ich vlastnosti. Aj takouto formou sa snažíme zvýšiť záujem žiakov o chémiu a o štúdium chemických a technických odborov.

   Vedúci  krúžku: Mgr Ján Džara

 • Biela pastelka

  Od roku 2002 sa každoročne uskutočňuje verejná zbierka Biela pastelka organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska na podporu ľudí so zrakovým postihnutím s cieľom umožniť im viesť nezávislý a samostatný život. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

  Na našej škole sa uskutočnila dobrovoľná finančná zbierka na podporu spomínaných aktivít 20.septembra. Prispeli sme sumou 194,07 €.

  Všetkým dobrovoľným darcom ďakujeme.

 • Malý futbal 5.-7.ročník

  V stredu, 10.10.2018 sa na multifunkčnom ihrisku ZŠ Okružná 17 v Michalovciach konala mestská súťaž žiakov 5.- 7.ročníka ZŠ v Malom futbale pod názvom "O pohár primátora mesta Michalovce". Naši chlapci obsadili 4.miesto. Blahoželáme !   

   

 • Komiks

  Koncom minulého školského roka sa naši žiaci zapojili do celoslovenskej súťaže o najlepší cudzojazyčný komiks. Súťaž bola vyhlásená organizátormi Európskeho dňa jazykov 2018 v Košiciach (Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, kancelária GR pre preklad a partnerské inštitúcie).

  Žiaci Natália Ilčíková, Emma Halušková, Katarína Andrášová, Matej Repel, Bohuš Hajduk a Filip Ujhelyi získali v kategórii mladší žiaci 1. miesto. Žiaci vytvorili nádherný komiks z vlastných fotografií. Krásny vlastnoručne nakreslený komiks vytvorila aj žiačka Sofia Ivanová a v rovnakej kategórii získala 2. miesto. V kategórii starší žiaci sa na 3. mieste umiestnili Samuel Vasiľ, Martin Rohun a Denis Kontra. Títo žiaci vytvorili projekt počítačovou grafikou.

  Za úspešné umiestnenie v celoslovenskej súťaži menovaným žiakom blahoželáme a veríme v ďalšie budúce úspechy.

  PaedDr. Š. Ujhelyiová a Mgr. A. Šinkárová

 • Európsky deň športu 2018

  Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do Európskeho týždňa športu. V stredu 26.9.2018 zorganizovala Deň športu, kde sme ukázali ako veľmi nás všetkých šport baví.

  Program bol rozdelený do troch blokov.  Žiaci a učitelia si overili svoje kondičné schopnosti v behu tried. Každá jedna trieda štartovala spoločne ako tím a statočne bojovali za celú svoju triedu v počte zabehnutých kôl. Druhý blok sa niesol v kolektívnom duchu, pretože dievčatá si spoločne zatancovali zumbu a chlapci si zmerali sily vo futbale. Posledná časť programu bola pripravená v priestoroch našej telocvične – vystúpili chlapci s Hands up crew aj so svojím maskotom. Predviedli originálnu loptovú šou plnú dych berúcich trikov, smiechu a potlesku. Zapájaní boli nielen žiaci, ale aj náhodne vybraní učitelia.

  Myslíme si, že tohtoročný Deň športu sa skutočne vydaril. Prialo nám nielen počasie, ale aj športový zápal žiakov a učiteľov.

  Veľká vďaka patrí organizátorom a všetkým, ktorí svojich žiakov počas športovania sprevádzali, športujúcim žiakom, ale aj tým, ktorí povzbudzovali a fandili.  

  Športu zdar!

 • In Line

  Dňa 28.septembra 2018 bola Základná škola T.J.Moussona organizátorom tradičnej  športovej súťaže "In Line" - v šprinte na kolieskových korčuliach. V poradí už X.ročník tejto súťaže pod názvom "O pohár primátora mesta" žiakov a žiačok michalovských základných škôl.

  Našu školu výborne reprezentovali: Mladšie žiačky : Hana Hajdučková (5.C) : 2.miesto 

  Staršie žiačky : Lea Nagyová (7.A) : 3.miesto

  Blahoželáme! 

 • Informácia o platbe za činnosť v záujmových útvaroch centra voľného času

  Štát zo štátneho rozpočtu prispieva na činnosť záujmových útvarov CVČ samosprávam finančnou dotáciou. Mesto Michalovce vo VZN č.182/2015 určilo výšku dotácie na 1 žiaka 62 €. Ak chce žiak, ktorého trvalý pobyt je mimo mesta Michalovce navštevovať záujmový útvar CVČ pri ZŠ, musí príslušný obecný úrad poslať na účet zriaďovateľa školy /mesto Michalovce/ 62 €.V prípade, že tak obec neurobí, musí túto sumu uhradiť rodič - zákonný zástupca žiaka. Ide o 1/10 zo sumy 62 € mesačne, teda 6,20 €.

  Podľa VZN č.189/189, čl. IV. platí rodič alebo zákonný zástupca čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ pri ZŠ v sume 1 € mesačne. Tento príspevok sa neuhrádza, ak rodič alebo zákonný zástupca žiaka predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

  V prípade nejasnosti navštívte vedúceho záujmového útvaru CVČ pri ZŠ.

 • Oznam

  Riaditeľstvo ZŠ, J.Švermu 6 v Michalovciach oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 bude 3.septembra 2018 na školskom dvore so začiatkom o 08.30 hod..

   

  Mgr. Yvonne Kobilicová, riaditeľka školy

 • Diétne stravovanie

  Prieskum záujmu o diétne stravovanie v školskom roku 2018/2019 - požadované údaje

  Priezvisko a meno žiaka : ..........................................................................

  Trieda/ročník v školskom roku 2018/2019 : ..............................................

   

  Diéta bezlepková - potrebné potvrdenie lekára - špecialistu

   

  Záujem o bezlepkovú diétu je potrebné odovzdať do 01.09.2018 vedúcej školskej jedálne p. Márii Čižmárovej.

 • Pomôcky pre 1. ročník

  Zošity:  511 – 5 ks, 523 – 10 ks,   624 – 1 ks, školské dosky – malé a veľké, veľký čistý hrubý zošit- 1 ks, sada farebných papierov – hrubé a pestré, výkresy A4 – 20 ks, A3 – 10 ks, A2 – 10 ks, ceruzka č. 2 – 3 ks, voskovky, anilínové farby, lepidlo  - tyčinka+ Herkules, lepiaca páska, nožnice tupé, štetec okrúhly a plochý, tuš + pierko (drievko), pravítko s ryskou, strúhadlo, guma mäkká,  žiacka knižka, farbičky, uterák.

   

  Úbor na telesnú výchovu :    cvičky,  ponožky,  tričko,  krátke nohavice,     švihadlo,  

  tepláková   súprava     (vo vrecúšku) s označením.

   

  Ostatné pomôcky upresní tried.  učiteľ na začiatku školského roka.

   

  V školskom roku 2018/2019 vyučujeme SLOVENSKÝ  JAZYK  podľa šlabikára od pani Virgovičovej. Sadu úvodných zošitov obstará základná škola.

  .......................................................................................................................................................

   

   

  Informácie o školskom klube

   

  Ranná činnosť školského klubu začína o 0630 hod. trvá do 0730 hod. Deti sú sústredené v školskej jedálni.

  Popoludňajšia činnosť školského klubu začína po ukončení vyučovania a trvá do 1600 hod.

  V čase od 1600 hod. do 1630  hod. prebieha spoločná činnosť zostávajúcich žiakov v zbernom oddelení.

   

  .......................................................................................................................................................

   

  Prieskum

  záujmu o diétne stravovanie v šk. roku 2018/2019 – požadované údaje

   

   

   

  Priezvisko a meno žiaka : ............................................................................................

   

  Trieda/ročník v školskom roku 2018/2019 .................................................................

   

   

  Diéta bezlepková    -     potrebné potvrdenie lekára – špecialistu

   

   

  Záujem o bezlepkovú diétu je potrebné odovzdať do 01.09.2018 vedúcej školskej jedálni p. Márii Čižmárovej.

   

   

 • Letný denný mestský tábor

  V dňoch 9. – 13.7.2018 sa na ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce uskutočnil „Letný denný mestský tábor“. Zúčastnilo sa ho 49 detí zo ZŠ v meste Michalovce . Tábor bol zameraný na športové aktivity – loptové hry, futbal, florbal, vybíjaná. V stredu detí mali olympiádu v netradičných športoch a v popoludňajších hodinách si vyskúšali streľbu zo vzduchovky. Všetkým sa to veľmi páčilo. Za svoje výkony boli odmenení sladkosťou. Počasie nám celý týždeň prialo, čo sme využili na návštevu knižnice, hasičskej stanice, múzea VVS závod Michalovce, ako aj vychádzku do centra Michaloviec spojenú s ochutnávkou zmrzliny. Všetkým sa v tábore páčilo, odnášajú si pekné spomienky z krásne prežitého týždňa. Dúfam, že s mnohými sa stretneme aj o rok.

 • Oznam

  Riaditeľstvo školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že komisionálne skúšky  sa uskutočnia v dňoch :

  28. a 30. augusta 2018

   

  so začiatkom o 830 hodine.

   

                                                                                                Mgr. Yvonne Kobilicová

                                                                                                                                               riaditeľka školy

 • Záver školského roka

  Dňa 29.6.2018 aj na našej škole zazvonil zvonček poslednýkrát. Školské dni si vymenili žezlo s letnými prázdninami. Spoločne sme sa stretli na školskom dvore, kde sme ocenili najlepších žiakov, rozlúčili sa s deviatakmi a rozišli sa do tried. Tam si žiaci prevzali vysvedčenia. Záver šk. roka prebehol pokojne a s radostným očakávaním leta. Všetkým žiakom prajeme príjemné prežitie letných prázdnin, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom krásnu dovolenku a tešíme sa na nový šk. rok 2018/2019.

 • Nový školský rok s novinkou

  Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach malo vo svojom júnovom rokovacom programe bod, ktorý bol pre budúcnosť našej školy veľmi dôležitý. Konkrétne išlo o schválenie úpravy Školského vzdelávacieho programu ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce, a to zvýšením 1 vyučovacej hodiny telesnej výchovy v jednej triede 2. ročníka. Kladným rozhodnutím zastupiteľstva sa definitívne ukončil dlhodobý a náročný proces  rozšírenia portfólia možností pre žiakov školy. V nasledujúcom školskom roku 2018/2019 otvorí ZŠ, J. Švermu 6, MI v 2. ročníku triedu s posilneným vyučovaním telesnej výchovy so zameraním na basketbal chlapci a plávanie chlapci i dievčatá.

  Uvedomujeme, že ide o dlhodobú a náročnú  prácu, kým sa objavia prvé plody tejto inovácie. Nemalou zárukou je 1. Basketbalový klub chlapcov Michalovce a ORCA plavecký klub, ktoré zabezpečia vzdelávanie kvalifikovanými trénermi  so špecializáciou na daný šport. Postupne škola plánuje v tejto triede zvýšiť hodinovú dotáciu v 3. a 4. ročníku na 2 vyučovacie hodiny tak, aby mohla trieda v školskom roku 2021/2022 prejsť a zaradiť sa do siete športových tried s registráciou na MŠ VaV SK.

  Veríme, že vynaložené úsilie o skvalitnenie vzdelávacieho procesu v oblasti športu ocenia nielen žiaci, ale i rodičia.

 • Dôležitý oznam

  O2 Športová akadémia Mateja Tótha

  Prosíme rodičov, známych, priateľov i žiakov školy o každodennú podporu v hlasovaní (do 30. júna 2018)  o O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha pre školský rok 2018/2019.

  Bližšie informácie o O2 Športovej akadémii i hlasovaní nájdete na stránke www.dobravec.O2.sk

  Za podporu ďakujú žiaci ZŠ.

 • Oznam

  Vážení   rodičia,

  dávame Vám  možnosť  predplatiť  si  počas letných prázdnin,  stravné  na mesiac  september               v školskom roku 2018/2019 .

  Ide o zníženie finančnej záťaže pri nastúpení  žiaka do školy , a zároveň dodržanie   VZN Mesta Michalovce č. 189 čl .V - „ príspevky  v školských jedálňach od zákonného zástupcu  dieťaťa/ žiaka a dospelých stravníkov   sa uhrádzajú  do konca mesiaca , vopred za celý nasledujúci  mesiac... „

  Zároveň upozorňujeme na  dodržiavanie uvedeného pokynu , aby obed mohol byť vydaný  stravníkovi.

  V prípade , že stravné nebude uhradené, ŠJ nebude môcť obedy vydávať.

  Aj naďalej platí ....................  pre stravníka je platba trvalým príkazom najvýhodnejšia .  

 • Kuchárska show súčasťou vyučovania

  Posledné dni školského roka spestrila žiakom 3. B triedy „Kuchárska show“, ktorá sa uskutočnila v rámci pracovného vyučovania.

  Kuchárske umenie predviedli žiakom dvaja šéfkuchári: Šéfkuchár Adrián Čižmár-niekoľkonásobný víťaz súťaží: „Tatranský kuchár“, „Košický kuchár“ a „Kuchár Zemplína“. Druhým z dvojice bol šéfkuchár Marián Pšak, jeden zo štyroch členov SR vo svetovej kuchárskej organizácii „World Master Chefs society“.

  Žiaci sa tejto prezentácii varenia veľmi potešili, keďže v súčasnej dobe najmä vďaka televíznym reláciám o varení vzrastá u mladých ľudí popularita a obľúbenosť kuchárskeho umenia.

  Šéfkuchári pred zrakmi detí pripravili trojchodové menu, v ktorom predviedli rôzne trendy modernej gastronómie.

  Počas prípravy jedál šéfkuchári žiakom rozprávali o dôležitosti výberu surovín, ich čerstvosti a voľby spôsobu prípravy jedla.

  Deti mali možnosť ochutnať pripravené jedlá a cítiť sa pri tom podobne ako porotcovia alebo súťažiaci v televíznych reláciách o varení.

  Okrem sledovania prípravy jedál a následného ochutnávania boli žiaci do procesu varenia interaktívne zapojení.

  Pod dohľadom profesionálov piekli vlastné palacinky, ktoré spoločne zdobili a degustovali.

  V rámci servírovania tohto jedla sa oboznámili s významom termínov ako „Food art“ a „Food styling“.

  Táto akcia bola nádhernou ukážkou ako môže vyzerať spolupráca školy a rodiny, nakoľko jeden zo šéfkuchárov je otcom žiaka našej školy.

   

  PaedDr. Renáta Erbyová

   

   

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, J. Švermu 6, 07101 Michalovce
  Ul. J. Švermu 6, 07101 Michalovce
 • +421566441640

Fotogaléria